STRONA GŁÓWNA | OFERTA | FORMULARZ  

Wymagania dozorowe

 

W celu objęcia wózków podnośnikowych dozorem technicznym zgłaszający wózek podnośnikowy do badań technicznych powinien:

1)   Wystąpić pisemnie do organu dozoru technicznego podając pełną nazwę użytkownika,     nr NIP, REGON itp. nr konta bankowego lub inne warunki płatności z prośbą
o przeprowadzenie badania technicznego oraz zarejestrowanie urządzenia. Do wystąpienia powinna być dołączona w 2 egzemplarzach dokumentacja techniczna zawierająca minimum:

 

a) opis techniczny urządzenia z podaniem podstawowych danych i parametrów takich jak: 

-  wytwórca,

-  typ wózka,

-  udźwig,

-  rodzaj napędu,

-  sposób kierowania,

-  rodzaj ogumienia i liczba kół (przód /  tył),

-  wysokość podnoszenia,

-  kąt wychyłu masztu (przód / tył),

-  prędkości: - jazdy: z ładunkiem / bez ładunku

                   - podnoszenia: z ładunkiem /bez ładunku,

-  zdolność pokonywania wzniesień,

-  promień zawracania,

-  masa własna,

-  max obciążenie osi (przód / tył),

-  rozstaw osi i kół,

-  prześwit,

-  typ hamulców (zasadniczy / postojowy),

 

b) dane napędu

  · przełącznik prędkości jazdy (liczba biegów przód / tył),

  » w przypadku baterii akumulatorów:

- typ,

- napięcie V, pojemność Ah,

- masa,

- moc silnika (silników),

  » przy napędzie spalinowym:

- producent,

- moc kW,

- obroty,

- rodzaj paliwa,

 

c) dane dotyczące osprzętu roboczego:

- dane zęba wideł,

- osprzęt roboczy dopuszczony przez wytwórcę,

 

d) rys. wózka z podaniem wymiarów gabarytowych,

 

e) wykresy i / lub tabele udźwigów,

 

f) schematy: hydrauliczny, elektryczny lub inny w zależności od rodzaju napędu,

 

g) schemat kinematyczny mechanizmu jazdy,

 

h) informacje dotyczące zastosowanych rodzajów ogranicznika ruchów roboczych,

 

i) instrukcja eksploatacji obsługi i konserwacji z podanymi terminami przeglądów,

 

j) dla wózków zasilanych energią elektryczną o napięciu wyższym od bezpiecznego protokół pomiarów rezystancji przewodów,

 

k) poświadczenie zgodności (wykonania) otrzymane od wytwórcy,

 

l) informacje dotyczące urządzeń sygnalizacyjnych, ich rodzaju, przeznaczenia i działania.

 

Należy tutaj przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wózki podnośnikowe wyprodukowane w latach:

1968¸1986 powinny posiadać tzw. „świadectwo kwalifikacyjne”

1986¸1994 - świadectwo dopuszczenia maszyny do produkcji,

1994¸ - świadectwo certyfikacji na znak bezpieczeństwa „B”.

Powyższe dokumenty należy przedłożyć jako załącznik do poświadczenia wykonania.
W każdym przypadku wózek podnośnikowy powinien posiadać oznaczenia identyfikacyjne zgodne z przedłożoną dokumentacją. Dane z opisu technicznego mogą znajdować się
w dokumentacji techniczo-ruchowej.

            Jest oczywiste, że w wielu przypadkach użytkownik wózka może nie posiadać wszystkich w/w dokumentów dlatego będzie możliwe przedstawienie dokumentacji częściowo lub w całości odtworzeniowej.

Kolejno:

-     opis techniczny może zostać odtworzony np. na podstawie tabliczki fabrycznej (lub innych danych identyfikujących wózek) oraz pomiarów i opisów sporządzonych
„z natury”

-     rysunek wózka może zostać zastąpiony zdjęciem (zdjęciami) umożliwiającymi jego jednoznaczną identyfikację oraz zwymiarowanie,

-     wykresy i / lub tabele udźwigów mogą zostać powielone na podstawie danych umieszczonych na wózku,

-     schematy elektryczne i hydrauliczne mogą zostać wykonane jako ideowe,

-     poświadczenie wykonania otrzymane od wytwórcy może zostać zastąpione protokółem przeglądu przez kompetentne służby (wytwórca lub serwis wytwórcy, zakład uprawniony przez UDT do wytwarzania, napraw lub modernizacji wózków podnośnikowych, konserwatora posiadającego stosowne uprawnienia) potwierdzającym prawidłowość danych dokumentacyjnych o charakterze odtworzeniowym oraz prawidłowy stan techniczny urządzenia,

-     każdorazowo należy przedłożyć również instrukcję eksploatacji zgodną
z zaleceniami wytwórcy z podaniem podstawowych parametrów eksploatacyjnych oraz kryteriów zużycia.

 

Uwaga! Istotne jest, aby instrukcja eksploatacji oraz opisy na schematach były w języku polskim.

            Sprawa może ulec znacznemu skomplikowaniu w przypadku wózków nie posiadających żadnych oznaczeń identyfikacyjnych oraz nie dających się sklasyfikować (np. na zasadzie analizy porównawczej.) jako określony znany typ. W tym przypadku koniecznym jest dodatkowo przedstawienie obliczeń wytrzymałościowych konstrukcji wózka, cięgien nośnych, przeprowadzenie analizy materiałowej podstawowych elementów, wykonanie pełnych prób stateczności oraz elementów zabezpieczających np. dachów ochronnych, maszt, karetka, cięgna nośne, urządzenia zabezpieczające, ogumienie, mechanizm jazdy, osprzęt roboczy.

Urząd Dozoru Technicznego nie będzie wymagał wykonania zmian konstrukcyjnych wózków eksploatowanych przed dniem 19.08.2003r. w celu dostosowania do aktualnych standardów. Może jednak wystąpić z zaleceniem wykonania pewnych prac w celu spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy o zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596).

         Dla wózków jezdniowych posiadających oznaczenie znakiem bezpieczeństwa „B” (lub posiadających inne wydane wcześniej dokumenty) UDT nie będzie przeprowadzał prób stateczności oraz badań dachów i kratek ochronnych.

         Dla wózków wyprodukowanych w UE, zgodnie z obowiązującymi umowami międzynarodowymi, będzie należało przedłożyć deklarację zgodności „CE”. Wózki sprowadzone  spoza krajów UE będą musiały posiadać udowodnione przeprowadzenie prób stateczności lub prób równoważnych umożliwiających potwierdzenie możliwości ich bezpiecznej eksploatacji.

Każdorazowo wózek powinien być przygotowany do przeprowadzenia badania, obsługiwany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, a od dn. 26.09.2003r. podczas badania powinien być obecny konserwator posiadający stosowne uprawnienia. Termin oraz warunki przeprowadzenia odbioru należy ustalić z organem UDT.

 

Uwaga! Uprawnienia organów dozoru technicznego do konserwacji wózków podnośnikowych nie zastępują uprawnień wydanych na bazie odrębnych przepisów do wymiany butli gazowych (uprawnień energetycznych w grupie 3, uprawnień elektrycznych do 1 kV).

 

Uwaga! Przydatne informacje w zakresie np. aktów prawnych związanych z działalnością UDT można znaleźć pod adresem internetowym www.udt.gov.pl.


Wózki widłowe. Wózki podnośnikowe. Podnośniki widłowe. Wózki paletowe. Paleciaki. Widlak. Widlaki. Wózki elektryczne. Wózek widłowy. Wózek podnośnikowy. Podnośnik widłowy. Wózek paletowy. Paleciak. Widlak. Wózek elektryczny. RAK. Raczek. Wózki gazowe. LPG. Diesel. Spalinowe. Wózki po-remontowe. Wózek po remoncie. Wózki po-leasingowe. Wózek po leasingu. ZREMB Gliwice. GPUT ZREMB S.A. Gliwice. GPWP S.A. Gliwice. Gliwickie Przedsiębiorstwo Wózków Widłowych S.A. Gliwickie Przedsiębiorstwo Wózków Podnośnikowych S.A. Gliwice. FUT Boryszew. FUT Suchedniów. Boryszew. Suchedniów. Wózki Widłowe Gliwice. WWG. Szkolenia. Kurs. Konserwator. Operator. UDT. Uprawnienia UDT. Dozór. Zagadnienia dozorowe. Remonty. Serwis. Leasing. Wymiana butli gazowej. Unia Europejska dotacje. Produkcja. Części zamienne. Sprzedaż. Wynajem. Zamiana. Osprzęt do wózka widłowego. Osprzęt specjalistyczny. Cennik. Wózki chińskie. Podnośniki chińskie. DTR. Dokumentacja Techniczna. Katalog części zamiennych. Instrukcja obsługi. Linde. Hyundai. Nissan. Toyota. Still. Balkancar. Mitsubishi. Caterpillar. Daewoo. Jungheinrich. Komatsu. Hangcha.