STRONA GŁÓWNA | OFERTA | FORMULARZ  

Akty prawne Dz.U.2001.79.849

 

Dz.U.01.79.849

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 18 lipca 2001 r.

w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

(Dz. U. z dnia 31 lipca 2001 r.)

 

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych,

2) rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji,

3) wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.

§ 2. 1. Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien określać:

1) rodzaj i zakres kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się osoba zainteresowana,

2) imię i nazwisko,

3) datę i miejsce urodzenia,

4) numer PESEL,

5) adres stałego miejsca zamieszkania,

6) wykształcenie,

7) przebieg praktyki zawodowej,

8) miejsce pracy i adres pracodawcy,

9) zawód wykonywany,

10) posiadane zaświadczenia kwalifikacyjne,

11) zakład, w którym będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji.

§ 3. 1. Komisja kwalifikacyjna, po stwierdzeniu kompletności wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wyznacza termin egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, zwanego dalej "egzaminem", powiadamiając o nim niezwłocznie wnioskodawcę.

2. Egzamin składa się z dwóch części:

1) z egzaminu ustnego z wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,

2) z egzaminu praktycznego polegającego na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

3. Szczegółową tematykę egzaminu ustala komisja kwalifikacyjna w zależności od rodzaju i zakresu kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się osoba zainteresowana, i podaje ją do wiadomości tej osobie, na 14 dni przed terminem egzaminu.

4. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, w którym stwierdza się jego wynik. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 4. 1. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu w terminie 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.

2. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego.

§ 5. Jeżeli osoba zainteresowana nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn od niej niezależnych, na jej wniosek komisja kwalifikacyjna wyznacza następny termin egzaminu.

§ 6. Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

ZAŁĄCZNIKI

 


ZAŁĄCZNIK Nr 1

WZÓR WNIOSKU O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI

........................                                                                                                              ......., dnia ..............
(wnioskodawca)

..........................                                                                                                               ..........................
     (adres)                                                                                                                               (adresat*)

 

 

WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI

...............................................................

...............................................................
(określić rodzaj i zakres kwalifikacji)

1. Imię i nazwisko (litery drukowane) .........................
2. Data i miejsce urodzenia .......................................
3. Nr PESEL .............................................................
4. Adres stałego zamieszkania ..................................
5. Wykształcenie ......................................................
6. Przebieg praktyki zawodowej .................................
...............................................................................
7. Miejsce pracy i adres pracodawcy ..........................
8. Zawód wykonywany...............................................
9. Posiadane zaświadczenia kwalifikacyjne:
    a) obsługi ............................................................
    b) konserwacji......................................................
    c) inne ................................................................

10. Wskazanie zakładu, w którym będzie możliwe przeprowadzenie
egzaminu ................................................................
...............................................................................

Potwierdzam podane wyżej dane i załączam dowód opłaty
za sprawdzenie kwalifikacji.

                                                                                           ........................................................................
                                                                                                               (podpis wnioskodawcy)

---------------------------------------------------------------

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
jednostkę dozoru technicznego dla celów przewidzianych
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r.
w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy
obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

....................,  dnia .................    .........................................       ...............................................................
(miejscowość)                                      (imię i nazwisko)                                        (podpis)

---------------------------------------------------------------

*) Urząd Dozoru Technicznego - Oddział w ......................
Transportowy Dozór Techniczny - Oddział w ....................
Wojskowy Dozór Techniczny - Delegatura w ....................

 


ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

RODZAJE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, PRZY KTÓRYCH OBSŁUDZE I KONSERWACJI WYMAGANE JEST POSIADANIE KWALIFIKACJI

 

1. Urządzenia techniczne, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

1) suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,

2) układnice przeznaczone do składowania ładunków w magazynach,

3) układnice przeznaczone do układania torów,

4) dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych,

5) wyciągi towarowe,

6) podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,

7) dźwignice linotorowe,

8) urządzenia do manipulacji kontenerami,

9) osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,

10) pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,

11) zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 - w zakresie napełniania,

12) urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

2. Urządzenia techniczne, przy których konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

1) suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki,

2) układnice przeznaczone do składowania ładunków w magazynach,

3) układnice przeznaczone do układania torów,

4) dźwigi,

5) wyciągi towarowe,

6) podesty ruchome,

7) dźwignice linotorowe,

8) dźwigniki (podnośniki), z wyjątkiem dźwigników stanowiących fabryczne wyposażenie pojazdów oraz mechanizmów wywrotu skrzyń ładunkowych pojazdów i mechanizmów pochylania stołów technologicznych,

9) urządzenia do manipulacji kontenerami,

10) przenośniki osobowe i towarowe,

11) osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,

12) pomosty ruchome z zespołem napędowym w przystaniach promowych.

 


Wózki widłowe. Wózki podnośnikowe. Podnośniki widłowe. Wózki paletowe. Paleciaki. Widlak. Widlaki. Wózki elektryczne. Wózek widłowy. Wózek podnośnikowy. Podnośnik widłowy. Wózek paletowy. Paleciak. Widlak. Wózek elektryczny. RAK. Raczek. Wózki gazowe. LPG. Diesel. Spalinowe. Wózki po-remontowe. Wózek po remoncie. Wózki po-leasingowe. Wózek po leasingu. ZREMB Gliwice. GPUT ZREMB S.A. Gliwice. GPWP S.A. Gliwice. Gliwickie Przedsiębiorstwo Wózków Widłowych S.A. Gliwickie Przedsiębiorstwo Wózków Podnośnikowych S.A. Gliwice. FUT Boryszew. FUT Suchedniów. Boryszew. Suchedniów. Wózki Widłowe Gliwice. WWG. Szkolenia. Kurs. Konserwator. Operator. UDT. Uprawnienia UDT. Dozór. Zagadnienia dozorowe. Remonty. Serwis. Leasing. Wymiana butli gazowej. Unia Europejska dotacje. Produkcja. Części zamienne. Sprzedaż. Wynajem. Zamiana. Osprzęt do wózka widłowego. Osprzęt specjalistyczny. Cennik. Wózki chińskie. Podnośniki chińskie. DTR. Dokumentacja Techniczna. Katalog części zamiennych. Instrukcja obsługi. Linde. Hyundai. Nissan. Toyota. Still. Balkancar. Mitsubishi. Caterpillar. Daewoo. Jungheinrich. Komatsu. Hangcha.